Đá kim sa nhân tạo trắng ốp bếp

1.200.000  1.000.000